» หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2562 (Annual International Training Course : AITC 2019) ของกระทรวงการต่างประเทศ (1422 Views)

**โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ของข้าราชการในหน่วยงานมาถึงแล้ว**

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับหน่วยงานของไทย จัดหลักสูตรฝึอบรมนานาชาติประจำปี 2562 จำนวน 33 หลักสูตร โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

หากมีผู้สนใจรับทุนดังกล่าว สามารถเสนอชื่อข้าราชการในสังกัดได้มากกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่เกิน 2 ราย ถึงกองการต่างประเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครรับทุนกระทรวงฯ (Application Form for Thai Candidates) จำนวน 1 ชุด
2. ใบสมัครรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1) จำนวน 1 ชุด
3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, DIFA TES หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference อย่างน้อยระดับ B1 และผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานและตรวจสอบวันปิดรับสมัครของหลักสูตรต่างๆ ได้ที่
นางสาวสิรินญา สิทธิมงคล โทร 043-202-059 เบอร์ภายใน 50099
หรือ Email: sirisit@kku.ac.th
อีกทั้งศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net หัวข้อ Annual International Training Course (AITC) 2019 Calendar


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 27 ธันวาคม 61