» โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (9835 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัคร ได้ที่ https://iad.kku.ac.th/interexchange/

 

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร โดยคณะจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณภัทรธีรา ทุมทัน โทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 44566 Email: patttoo@kku.ac.th


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 7 กุมภาพันธ์ 63