» รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University - Spring 2022 ประเทศเกาหลี (846 Views)ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University Exchange Program for Spring 2022 ณ ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) โดยระบุ e-mail address ที่จะใช้ในการสมัครออนไลน์ ผ่านคณะต้นสังกัด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
3. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)
4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

กำหนดส่งที่กองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ้งด้วย)


*เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งว่าได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จะต้องทำการสมัครในระบบออนไลน์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564* 
(Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)


*โครงการอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไปได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19*

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 16 กันยายน 64