» รับสมัครโครงการ Niigata University Student Exchange Program (Spring 2022) (257 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2565 (Spring 2022) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยน มี 2 ประเภท ดังนี้

1. Course A Students   สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายวิชาในหลากหลายสาขา ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง
2. Course B Students  สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและต้องการเพิ่มพูนทักษะในด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
3. หลักฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)
4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้

 

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศ 
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

>>เอกสารดาวน์โหลด<<

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 17 ตุลาคม 64