» โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา“JAPANESE STUDIES PROGRAM 2022” ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น (1700 Views)ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ “Japanese Studies Program for 2022” โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สมัครโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้อีกด้วย (ทุน MEXT) ซึ่งหลังจากการคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน MEXT นี้ จะต้องส่งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ลักษณะของโครงการ

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนใช้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาความสามารถในด้านภาษาญี่ปุ่นและทักษะการวิจัย อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

ระยะเวลาการอยู่ศึกษา    :   ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยคานาซาว่า
2.มีสัญชาติเดียวกันกับประเทศที่ได้รับการยอมรับให้สมัครโครงการนี้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น (ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์สมัคร)
3.ศึกษาอยู่ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น และต้องมีประสบการณ์ด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อยสองปี
4.มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2
5.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัคร : กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น และ โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ
Oita University ต่อไป

**โครงการอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไปได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19**

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 25 กุมภาพันธ์ 65