» กองการต่างประเทศ มข. ร่วมกับชมรมนักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมโลกทัศน์ออนไลน์ IAD Corner Ep.5 “Global Oriented and Language Ability (693 Views)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 กองการต่างประเทศ ร่วมกับชมรมนักศึกษาต่างชาติอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมส่งเสริมโลกทัศน์ออนไลน์ IAD Corner Ep.5 ในหัวข้อ“Global Oriented and Language Ability” เพื่อส่งเสริมมุมมองโลกทัศน์สากล และการเตรียมพร้อมความรู้ ทัศนคติ และทักษะสู่สังคมประชากรโลก ผ่านรูปแบบรายการออนไลน์ Zoom โดยในงานรี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ Mr. Syamsun Jaya นักศึกษาปริญญาโท สาขา วิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ดำเนินการโดย Mr. Beddu Hafidz สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมุมมองที่น่าสนใจ เช่น ความสำคัญและความเข้าใจ ทัศนคติสากล การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทักษะทางภาษาต่างประเทศ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการเป็นพลเมืองโลก ประโยชน์ของการเียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษาะทางภาษา เป็นต้น และกิจกรรมเกมส์ในช่วงท้าย ซึ่งระหว่างการดำเนินรายการมีนักศึกษา และผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศดำเนินไปด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่น  

กิจกรรม IAD Corner เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสากลและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา บุคลากร มข. ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การเรียน การใช้ชีวิต และการเตรียมพร้อมการทำงานมุมมองด้านต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรไทยและนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรับชมรายการครั้งถัดไปได้ที่เว็บไซต์กองการต่างประเทศ https://iad.kku.ac.th/ 

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาพ:กองการต่างประเทศ/ ชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 11 มีนาคม 67