» มข. จับมือ Kumamoto University ลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย (181 Views)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ผศ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Hisao Ogawa ตำแหน่ง President of Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสารสิน 2 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งเป็นระยะเวลานาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนหลักสูตร การฝึกอบรม และวิจัย 

Prof. Hisao Ogawa ตำแหน่ง President of Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า "กระผมในนามคณะผู้แทน Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบปะคณะผู้บริหาร มข. และได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ร่วมกันในวันนี้ มหาวิทยาลัย Kumamoto มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ ดังนั้น การลงนามในครั้งนี้ จึงแสดงถึงความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง และกระผมขอขอบคุณคณะและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้"

นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบจดหมายแต่งตั้งและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการแลกเปลี่ยนอาจารย์ Visiting professor มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไปปฏิบัติการสอนและวิจัย ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น 

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทางวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกอบรม ภายใต้การลงนาม 1.Agreement on Academic Exchange และ 2. Agreement on Student Exchange between Kumamoto University and Khon Kaen University

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 22 มีนาคม 67