» Chit Chat in KKU Workplace ประสบความสำเร็จ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายใน มข. (261 Views)

โครงการ Chit Chat in KKU Workplace โดย กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบความสำเร็จ บุคลากร มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรจริง และนักศึกษาต่างชาติ มข. มีโอกาสฝึกประสบการณ์ทำงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรไทย  
 
กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบความสำเร็จ ในการนำร่อง โครงการ Chit Chat in KKU Workplace โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในองค์กร และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจน เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรการทำงานในประเทศไทย โดยโครงการ ดำเนินตั้งแต่  เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม 2564 นอกจากนี้ มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 12 หน่วยงาน และนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมหลากหลายประเทศ กว่า 18 ราย ภายใต้การรักษามาตราการโควิด-19 
 
ในระหว่างการดำเนินโครงการ ได้มีการนิเทศนักศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในภาพรวมว่า “เป็นโครงการที่ดี สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในการทำงานให้แก่บุคลากรได้ ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอื่นๆ และสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ” และในส่วนนักศึกษาต่างชาติได้แสดงความคิดเห็นในภาพรวมว่า “อยากขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ให้โอกาสในการฝึกประสบการณ์การทำงาน และเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรไทย โครงการดังกล่าว นับเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น นักศึกษายังประทับใจที่ได้สร้างความรู้จักกับบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ” 
 
ตามที่ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้มหาวิทยาลัย มีการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ กองการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ด้านการต่างประเทศ และส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จึงได้จัดโครงการกิจกรรม Chit Chat in KKU Workplace ซึ่งในอนาคตมีแผนจะดำเนินงานและพัฒนารูปแบบกิจกรรมดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
 
 
 
 
ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา
ภาพ: กองหน่วยงาน/ นักศึกษาต่างชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ
 

Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 14 กันยายน 64