» มข.จัดตั้ง สถาบันเคเคยูอะคาเดมี่ (KKU Academy) หน่วยงานใหม่สังกัดสำนักงานอธิการบดี (4532 Views)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศจัดตั้ง สถาบันเคเคยูอะคาเดมี่ (KKU Academy) สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบออนไลน์ ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลการวิจัย สร้างนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน และองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศ คือ วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

        KKU Academy ได้มีการเตรียมการและวางรูปแบบการดำเนินงาน อาทิ Learning Management System (LMS), KKU Production House teams, Outcome-based Courses และ Structure and Management of KKU Academy เป็นต้น

ที่มา: https://www.khonkaenuniversity.in.th/75199/

 

Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 15 กันยายน 64