» กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติผ่านระบบออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วสีอิฐมอดินแดง (294 Views)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย  รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมทั้ง นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะร่วมกับศึกษาจากชาติต่างๆ อีกทั้ง แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักเทคโนโลยีดิจิตัล และสำนักหอสมุด นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีกิจกรรม International student meeting เพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ มีนักศึกษาต่างชาติและเครือข่ายด้านการต่างประเทศเข้ามร่วมกิจกรรมกว่า 30 ราย และบรรยากาศกิจกรรม เป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน และเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย  

 

 

ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา

 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 15 ตุลาคม 64