General Scholarships
More

16 มิถุนายน 67
เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (Spring 2025)
ด้วย Saitama University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student for Spring 2025 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส...[Read More]
2 มิถุนายน 67
ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้ UMAP Program ประจําเดือนมิถุนายน 2567
ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.) ว่า University Mobility in Asia and the Paci...[Read More]
12 มิถุนายน 67
Call for Summer Program Online 2024 at Niigata University, Japan
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sum...[Read More]


Research Grants
More

29 สิงหาคม 66
ทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2024/25)
Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2024/25) The Research Grants Council of Hong Kong is launching the 15th Round of the Hong Kong PhD Fellowship Sche...[Read More]
29 สิงหาคม 66
The SG Academies South-East Asia Fellowship (SASEAF) PostDoctoral Fellowship 2023
เปิดรับสมัครทุน PostDoctoral Fellowship: SASEAF 2023 เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี และ เปิดรับสมัครถึงวั...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน